top of page

Mimořádné opatření pro poskytování soc. služeb ve spol. Vítej … o.p.s, pro období epidemie Covid-19Ředitelka společnosti Vítej … o.p.s., jako statutární zástupce poskytovatele sociální služby Chráněného bydlení (identifikátor 9982961) a Odlehčovací služby (identifikátor 5781980) vydává v souvislosti s epidemií koronaviru a v návaznosti na aktuálně platná usnesení Vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a další závazné pokyny níže uvedená pravidla, která tímto doplňují platná vnitřní pravidla odlehčovací služby a chráněného bydlení.


Mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 9. listopadu 2020


  1. Chráněné bydlení a odlehčovací služby jsou poskytovány na základě uzavřených smluv o poskytování chráněného bydlení a odlehčovací služby a to tak, aby byl její rozsah, forma a průběh v souladu s aktuálně platnými usneseními Vlády ČR, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, a dalšími normami, včetně níže uvedených opatření.

  2. V případě omezených personálních možností vyplývajících z aktuální situace, je společnost oprávněna v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 1028 ze dne 12. 10. 2020 poskytování sociální služby přerušit na nezbytně dlouhou dobu.

  3. Vstupní sociální šetření a další činnosti mimo přímou péči jsou zajišťovány v nezbytné míře a s obdobnými pravidly jaká jsou níže uvedena pro chráněné bydlení a odlehčovací službu.

  4. Revize jednotlivých individuálních plánu jsou pozastaveny, vyjma zpracování doplňků k individuálním plánů pro potřeby anticovidových opatření.

  5. Uživatelé služby nebo jejich blízké osoby jsou povinni informovat ředitele nebo vedoucí zařízení o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u uživatele či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění.

  6. Uživatelům se zjištěným onemocněním Covid-19, nebo s nařízenou karanténou, nebo s klinickými příznaky onemocnění Covid-19 nebude služba poskytována.

  7. Používání ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének v rámci přímé péče. a. Vzhledem k tomu, že uživatelé služeb patří do skupiny osob, s poruchou autistického spektra, s poruchou intelektu jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňuje dlouhodobé používání ochranných prostředků dýchacích cest je tímto mimořádným opatřením stanoveno, že uživatelé služby nemají při pobytu ve vnitřních prostorách služby zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky. b. Osoby předávající uživatele a přebírající uživatele ze služby, pokud se při tom nachází ve vnitřních prostorách společnosti, mají povinnost mít zakryté ústa a nos ochrannými prostředky. c. Zaměstnanci poskytující přímou péči a všichni ostatní zaměstnanci, kteří přijdou do kontaktu s uživateli služby, musí používat respirátor třídy FFP2.

  8. Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s uživateli sociálních služeb jsou povinni podstoupit preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů podle pokynů zaměstnavatele a následně toto vyšetření opakovat s frekvencí jedenkrát za 5 dní. Vyšetření se neprovádí u zaměstnanců, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace, která byla nařízena z důvodu onemocnění COVID-19, neuplynulo více než 90 dnů, a u zaměstnanců, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

  9. S ohledem na nouzový stav a aktuální omezení platí zákaz návštěv v komunitním centru.


Ve Hřebči 9. listopadu 2020 Edita Bothová – ředitelka společnosti Vítej … o.p.s.


Relevantní Usnesení vlády ČR, Mimořádná opatření MZ ČR a další závazné právní akty

Na tomto místě uvádíme odkazy na dokumenty, ze kterých vycházíme při přijímání výše uvedených mimořádných opatření. V případě dotazů kontaktujte

ředitele společnosti Vítej … o.p.s.


Comments


bottom of page